Przejdź do głównej treści

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-39-79 (rankingi)

tel.: 12 663-38-83 (Repozytorium UJ)

tel.: 12 663-38-84 (analizy)

tel.: 12 663-38-85 (POL-on)

tel.: 12 663-38-94 (ocena parametryczna)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Perspektywy 2015 UJ

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński w tegorocznych rankingach międzynarodowych (2019/2020)

We wszystkich tegorocznych edycjach najstarszych międzynarodowych rankingów uczelni Uniwersytet Jagielloński uzyskał lepsze oceny niż w poprzednim roku.
  •  Academic Ranking of World Universities 2019 (ranking szanghajski)

awans z piątej do czwartej setki

  • QS World University Rankings 2020

awans z 411 na 338 miejsce

  • 2020 Times Higher Education World University Rankings

Nadal sklasyfikowany w przedziale 601-800 jednak z lepszym wynikiem punktowym w każdym z kryteriów tego rankingu.

  • Best Global Universities Ranking

Awans z 376 na 343 miejsce w skali globalnej, awans z 167 na 161 miejsce w Europie, drugie miejsce w Polsce

W pierwszych trzech wymienionych powyżej rankingach Uniwersytet Jagielloński jest najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią. W każdym z wymienionych rankingów należy do grona 2-3% najlepszych uczelni na świecie, w dodatku systematycznie poprawia swoje notowania, mimo zaostrzającej się rywalizacji międzynarodowej. W Warto pamiętać, iż wiele krajów wdrożyło kilka lat temu specjalne programy i przeznaczyło znaczne środki finansowe na poprawę wyniku swoich uczelni w międzynarodowych rankingach.
Awans Uniwersytetu Jagiellońskiego w rankingach międzynarodowych jest przede wszystkim konsekwencją rozwijania intensywnych i nowatorskich badań naukowych owocujących coraz liczniejszymi i często cytowanymi publikacjami naukowymi indeksowanymi w międzynarodowych bazach takich jak SCOPUS Elsevier czy Web of Science, które są wykorzystywane przy ewaluacji uczelni w rankingach. Skutkuje to stałą poprawą parametrów bibliometrycznych naszej Uczelni tj. liczbą indeksowanych publikacji oraz wzrostem ich cytowalności, w tym znormalizowanego wskaźnika cytowalności. Są to wskaźniki najczęściej wykorzystywane przez twórców rankingów. Dzięki temu rośnie renoma naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ich indywidualne sukces mają wpływ na awans uczelni w rankingach. Np. Zakwalifikowanie się pod koniec 2018 roku prof. Dariusza Dudka do grona Highly Cited Researchers wg. Clarivate Analytics (Group Web of Science) miało istotny wpływ na awans Uniwersytetu Jagiellońskiego w rankingu szanghajskim. Jednym z jego kryteriów jest liczba zatrudnionych w danej uczelni Highly Cited Researchers. (Highly Cited Researchers to naukowcy mający największy wpływ na rozwój nauki na świecie, wyłania się ich spośród naukowców zaliczonych do grona 1% najczęściej cytowanych w danej dyscyplinie w bazie Web of Science).
Równie istotne jest pozyskiwanie prestiżowych grantów, w tym grantów ERC. Rankingi oceniają wysokość środków pozyskiwanych na badania naukowe.
Nie bez znaczenia jest także rozwijanie współpracy międzynarodowej na różnych polach działalności uczelni. Dwa spośród wyżej wymienionych rankingów wykorzystują do oceny uczelni m.in. ankiety przeprowadzane w środowisku akademickim. Dlatego tak ważna jest systematyczna efektywna współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi oraz wymiana kadry i studentów. Dzięki temu budowany jest prestiż uczelni w środowisku międzynarodowym.
Na pozycję uczelni ma także wpływ jej aktywność dydaktyczna, w tym rozwijanie obcojęzycznych programów studiów, które pomagają rekrutować liczniejsze grono zagranicznych studentów. Nasza Uczelnia systematycznie zwiększa liczbę takich programów i rekrutuje coraz większą liczbę obcokrajowców na studia.
Na ocenę uczelni wpływa także komercjalizacja prowadzonych na niej badań, oceniana na podstawie środków finansowanych uzyskiwanych ze współpracy z gospodarką (tj. za realizację zleconych badań, lub sprzedaż licencji) W tym zakresie ze względu na strukturę Uniwersytetu Jagiellońskiego pozbawionego jak wiadomo jednostek z zakresu nauk technicznych jest mu najtrudniej rywalizować z uczelniami posiadającymi takie jednostki. Mimo to Uniwersytet Jagielloński jako jedyna uczelni z tej części Europy systematycznie kwalifikuje się do grona The World's Most Innovative Universities opracowywanego przez Reuters.

przygotowanie informacji: Leszek Śliwa

Rankingi

Przełom XX i XXI wieku przyniósł rozkwit rankingów uczelni tworzonych najczęściej na zlecenie lub z inspiracji mediów, odpowiadających na zapotrzebowanie na przystępną informację, co i gdzie warto studiować w dobie upowszechnienia się dostępu do studiów na poziomie uniwersyteckim i powstania licznych nowych uczelni. Nie bez znaczenia była postępująca globalizacja kształcenia. Oprócz rankingów krajowych po raz pierwszy opracowane zostały rankingi ogólnoświatowe. Pierwszy z nich przygotowany został w 2003 roku w Chinach przez Centre for World-Class Universities of Graduate School of Education of Shanghai Jiao Tong University to tzw. ranking szanghajski – The Academic Ranking of World Universities. Ewaluację uczelni oparto w nim na analizie danych z Web of Science oraz listy laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa.

Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej.

Wkrótce w Wielkiej Brytanii opracowany został konkurencyjny Times Higher Education World University Rankings opierający się przede wszystkim o wyniki ankiety wśród członków świata akademickiego. Uwzględniał on także dane bibliometryczne i podstawowe dane o liczbie studentów i pracowników pozyskiwane z uczelni. Po kilku latach wyłonił się z niego QS World University Rankings. Równolegle w wielu krajach w tym w Polsce tworzone był rankingi krajowe powiązane z poszczególnymi tytułami prasowymi. W naszym kraju ich funkcjonowanie zapoczątkował miesięcznik edukacyjny „Perspektywy". Szybko dołączyły do niego konkurencyjne rankingi tygodników „Wprost" i „Polityki". Jednakże do dziś ten pierwszy ranking jest jedynym ukazującym się systematycznie od chwili powstania i cieszy się największym prestiżem. Mimo, że twórcy rankingów nie ukrywali, iż stosowane przez nich metodologie nie są gwarancją 100% dokładności pomiaru, gdyż najczęściej mierzą czynniki, które pośrednio mają odzwierciedlać siłę uczelni i jej wkład w rozwój nauki, to jednak łatwy do analizy linearny wynik rankingu znalazł entuzjastów nie tylko wśród kandydatów na studia, ale także decydentów mających wpływ na finansowanie uczelni.

Dla tej grupy kwestia pojawienia się uczelni krajowych wśród najwyżej notowanych uczelni w skali międzynarodowej stała się kwestią prestiżu państwa i spowodowała wdrożenie w wielu krajach specjalnych programów mających służyć stworzeniu silnych uczelni zdolnych do skutecznej rywalizacji na globalnym rynku. Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej. Uwzględniając te kwestie także same uczelnie zaczęły kierować się informacjami z rankingów przy wyborze partnerów do współpracy. W tej sytuacji warto analizować wyniki rankingów, tak krajowych jak i zagranicznych.

Rankingi krajowe:

Rankingi ogólnoświatowe:

Leszek Śliwa
Główny specjalista